Copyright

Tenzij anders vermeld is het toegestaan de inhoud van deze website te hergebruiken, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Hergebruik inhoud
Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Surinaamse overheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Rechten die ongewijzigd blijven
De volgende rechten blijven van kracht:

  • Octrooirechten en merkrechten.
  • De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt. Zoals het portretrecht of privacyrecht.