Statement bureau rechten van het kind (sozavo) i.h.k.v. geweld tegen kinderen

Statement bureau rechten van het kind (sozavo) i.h.k.v. geweld tegen kinderen

13-03-2021

HET BUREAU IS MEDE VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEVORDEREN VAN HET WELZIJN VAN KINDEREN IN ONS LAND. HET ZAL ER VANUIT HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EN MET ALLE PARTNERS BINNEN DE OVERHEID EN DAARBUITEN KRACHTIG BLIJVEN INZETTEN OM ELK GEVAL VAN GEWELD SERIEUS TE NEMEN. OM ELK GEVAL VAN GEWELD TE ONDERZOEKEN. OM ELK KINDSLACHTOFFER VAN GEWELD TE BESCHERMEN TEGEN WELKE PLEGER VAN GEWELD DAN OOK. HET ZAL EROP AANDRINGEN DAT ER GEPASTE MAATREGELEN WORDEN GETROFFEN TEGEN DE PLEGERS VAN ELKE VORM VAN GEWELD TEGEN KINDEREN.

HET BUREAU ROEPT DE TOTALE SAMENLEVING OP OM TE BESEFFEN, DAT VOOR ELK KIND VOORAL OP ZEER JONGE LEEFTIJD, EXTRA ZORG, BEGELEIDING EN LIEFDE VAN EMINENT BELANG ZIJN. IN DIE LEEFTIJDSFASE WORDT NAMELIJK HET FUNDAMENT GELEGD VOOR HUN VERDERE GROEI EN ONTWIKKELING. ONTNEEM GEEN ENKEL KIND DIE POTENTIE! HET BUREAU KEURT ELKE VORM VAN GEWELD, HETZIJ LICHAMELIJK OF GEESTELIJK, DAN OOK AF!

HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING BIEDT OOK MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING AAN GEZINNEN DIE DAT NODIG HEBBEN. GISTEREN 12 MAART 2021 HEEFT DE EVALUATIE VAN HET KINDERBESCHERMINGSNETWERK “HET IKBEN PILOT PROJECT” INZAKE HET “DOORVERWIJS- EN CASEMANAGEMENT” SYSTEEM PLAATSGEVONDEN. DIT SYSTEEM MOET ERVOOR ZORGEN DAT KINDEREN DIE VERKEREN IN EEN CRISISSITUATIE, VERSNELD GEHOLPEN WORDEN DOOR DE DAARVOOR VERANTWOORDELIJKE INSTANTIES.

NU DE FILMPJES VAN DIT JONGE SLACHTOFFER BREED ZIJN GEDEELD, IS HET DE BEVOEGDE AUTORITEITEN ONDERTUSSEN GELUKT OM ACTIE TE ONDERNEMEN OM HET KIND TE BESCHERMEN. DE MINISTER VAN SOZAVO EN HET BUREAU RECHTEN VAN HET KIND DOET EEN DRINGEND BEROEP OP DE SAMENLEVING OM DE VERDERE VERSPREIDING VAN HET FILMPJE TE STAKEN. DIT VERZOEK BERUST OP HET FEIT, DAT OOK DIT KLEINE SLACHTOFFER RECHT HEEFT OP PRIVACY. GUN HET HAAR. DIT SLACHTOFFER HEEFT RECHT OP HERSTEL VAN DE SITUATIE, LATEN WIJ ALS SAMENLEVING HAAR DAT HERSTEL GUNNEN.

DE MINISTER VAN SOZAVO EN HET BUREAU RECHTEN VAN HET KIND DOET TOT SLOT EEN DRINGEND BEROEP OP DE SAMENLEVING OM ELKE VORM VAN GEWELD DOOR WIE DAN OOK IN UW OMGEVING TERSTOND TE RAPPORTEREN AAN DE BEVOEGDE INSTANTIES:

  • KJT (KINDER- EN JONGERENTELEFOON) 123
  • BUREAU RECHTEN VAN HET KIND (424385 OF VIA DE FACEBOOK PAGINA )
  • MAATSCHAPPELIJKE DIENST SOZAVO 437535
  • KPS-JEUGDZAKEN 404565

 LATEN WIJ SAMEN ONZE KINDEREN BESCHERMEN!