Minister Misiekaba gaat in op huisvestingsbeleid

Minister Misiekaba gaat in op huisvestingsbeleid

20-05-2019

Minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling voor het dienst 2019, ondermeer ingegaan op het huisvestigingsbeleid van de regering. De implementatie, van het Affordable Housing Project (AHP), is officieel van start gegaan op 1 februari 2019. Binnen het eerste jaar is het streven ongeveer 200 woonoplossingen te realiseren. Gestart zal worden met het bouwrijp maken van de beschikbare grond te Voorburg voor circa 150 woningen, voor mensen die niet over een perceel beschikken. De woningen zullen vervolgens in 2020 en 2021 worden opgeleverd.

Bij de toewijzing van deze woningen zal volgens minister Misiekaba voor de doelgroepen senioren burgers en mensen met een beperking een speciale reservering worden gemaakt. Per 2019 zullen simultaan ook de andere mogelijkheden in stad, district en binnenland beschikbaar zijn voor zelfbouw, renovatie of uitbreiding onder het AHP-programma. Binnen het AHP is gepland dat er binnen 5 jaren in de kustvlakte 1300 en in het binnenland 500 nieuwbouwwoningen zullen worden opgezet voor mensen die reeds over een perceel beschikken in de kustvlakte en in het binnenland op gemeenschapsgrond. Daarnaast is landelijk voor woningverbetering, hetzij renovatie en/of uitbreiding, 2200 woningen geprojecteerd.

Verder wordt middels de woningbouwfinanciering van 6% van het Low Middle Income Shelter Programma (LMISP) de zelfbouw aangemoedigd. Dit programma zal ook nieuw leven worden ingeblazen. Gebleken is en thans bevestigd door een officieel CLAD-rapport, dat het LMISP programma gedurende de periode 2009-2018 niet doelmatig is geschied.

Ten aanzien van het vraagstuk inzake bestaande overheidswoningbouwprojecten en het onderhoud kan gezegd worden dat het geen achterstallig onderhoudt betreft, maar dat in de 60+ jaren waarin de stichting Volkshuisvesting (SVS) bestaat, er nooit onderhoud heeft plaatsgevonden op de woningen, stelde de minister. Het onderhoud is steeds overgelaten aan de bewoners van de woningen zelf. Het ministerie is thans bezig met een inventarisatie van huurachterstanden en de waardebepaling van de woningen en zal op kort termijn overgaan tot structurele aanpak van de verkoop van deze woningen, uiteraard conform de juiste wettelijke bepalingen. Het proces zal volgens de bewindsman echter gefaseerd plaatsvinden.

Voor de voortgang van de stichting Volkshuisvesting zal gedurende het traject toegezien worden op de instandhouding en verzelfstandiging van het instituut. Verder zal er herinvestering van een deel van de verkoopinkomsten plaatsvinden op beschikbare grond, in het bezit van de stichting en nieuw aan te vragen gronden voor woningbouw. ‘’Voorzitter het is belangrijk dat de SVS instant wordt gehouden, aangezien er voor burgers die niet instaat zijn over een eigen woning te beschikken middels het kopen van een woning, zijdens de overheid de verplichting rust om die doelgroep tegemoet te komen met sociale huurwoningen’’, aldus minister Misiekaba.

De Regering Bouterse 1 heeft in een periode van 5 jaar ongeveer 1800 woningen opgeleverd in 7 nieuwe woningbouwprojecten, inclusief de complete infrastructuur, alsmede de aanleg van de nutsvoorzieningen. De Regering Bouterse 2 heeft thans een aantal nieuwe woningbouwprojecten in voorbereiding en uitvoering, waarvan de resultaten in 2019, 2020 en erna zichtbaar zullen zijn.

“Voorzitter, de regering stopt niet bij de bouw van huizen en opzetten van de projecten, maar ziet ook toe op nazorg. Het project Richelieu dat zowel de 425 woningen opgezet onder regering Bouterse 1, als de 125 woningen opgezet onder regering Venetiaan, meer bekend als oud- Richelieu, zijn thans voorzien van water via het waterleidingnet van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM); Een basisvoorziening die cruciaal is om een woning een huis en thuis te kunnen noemen. Nogmaals voorzitter, woningbouw is meer dan het opzetten van een 4 muren en een dak. We don’t dream and talk, but we DO, aldus minister Misiekaba.